Monday 18 Nov Mon 18 Nov
Tuesday 19 Nov Tue 19 Nov
Wednesday 20 Nov Wed 20 Nov
Thursday 21 Nov Thu 21 Nov
Friday 22 Nov Fri 22 Nov
Saturday 23 Nov Sat 23 Nov
Sunday 24 Nov Sun 24 Nov
 
 
 
 
 
 
SGSS 18:00 - 19:00 Sehnaaz Ashruf 
Smallgroup Crossfit 19:00 - 20:00 Sehnaaz Ashruf 
Boxmaster 20:00 - 20:30 Sehnaaz Ashruf 
Smallgroup Fit 07:00 - 08:00  
 
 
 
Vrij trainen 16:00 - 17:00 Finally Fit 
Vrij trainen 17:00 - 18:00 Finally Fit 
Vrij trainen 18:00 - 19:00 Finally Fit 
Smallgroup Fit 19:00 - 20:00 Finally Fit 
SGSS 20:00 - 21:00 Adolf Lisand 
SGSS 07:00 - 08:00 Adolf Lisand 
 
 
 
 
 
Smallgroup Crossfit 18:00 - 19:00 Sehnaaz Ashruf 
Kettlebell Training 19:00 - 20:00 Adolf Lisand 
Crossfit Only4Ladies 20:00 - 20:30 Adolf Lisand 
Tabata Body Weight 07:00 - 08:00 Adolf Lisand 
 
 
 
Vrij trainen 16:00 - 17:00 Finally Fit 
Vrij trainen 17:00 - 18:00 Finally Fit 
Vrij trainen 18:00 - 19:00 Finally Fit 
SGSS 19:00 - 20:00  
Tabata Body Weight 20:00 - 21:00 Adolf Lisand 
 
Smallgroup Crossfit 10:00 - 11:00 Sehnaaz Ashruf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kettlebell Training 10:00 - 11:00 Adolf Lisand 
Smallgroup Fit 11:00 - 12:00  
Boxmaster 12:00 - 12:30 Adolf Lisand 
 
 
 
 
 
 
Tabata Body Weight 10:00 - 11:00 Adolf Lisand 
Yoga 11:00 - 12:00 Monique Weisz 
Smallgroup Crossfit 12:00 - 13:00 Sehnaaz Ashruf