Monday 19 Aug Mon 19 Aug
Tuesday 20 Aug Tue 20 Aug
Wednesday 21 Aug Wed 21 Aug
Thursday 22 Aug Thu 22 Aug
Friday 23 Aug Fri 23 Aug
Saturday 24 Aug Sat 24 Aug
Sunday 25 Aug Sun 25 Aug
 
Boxmaster 09:00 - 09:30 Sehnaaz Ashruf 
 
 
 
SGSS 18:00 - 19:00 Finally Fit 
Smallgroup Crossfit 19:00 - 20:00 Sehnaaz Ashruf 
Boxmaster 20:00 - 20:30  
Smallgroup Fit 07:00 - 08:00  
 
 
 
 
Tabata Body Weight 18:00 - 19:00  
Smallgroup Fit 19:00 - 20:00 Finally Fit 
Boxmaster 20:00 - 20:30  
 
Boxmaster 09:00 - 09:30 Sehnaaz Ashruf 
 
 
 
Smallgroup Crossfit 18:00 - 19:00 Sehnaaz Ashruf 
Kettlebell Training 19:00 - 20:00 Adolf Lisand 
Boxmaster 20:00 - 20:30  
Smallgroup Fit 07:00 - 08:00 Adolf Lisand 
 
 
 
 
Pivot-Barbell Training 18:00 - 19:00  
SGSS 19:00 - 20:00  
Tabata Body Weight 20:00 - 21:00 Adolf Lisand 
 
Boxmaster 09:00 - 09:30 Sehnaaz Ashruf 
Smallgroup Crossfit 10:00 - 11:00 Sehnaaz Ashruf 
 
 
 
 
 
 
 
Kettlebell Training 10:00 - 11:00 Adolf Lisand 
Smallgroup Fit 11:00 - 12:00  
Boxmaster 12:00 - 12:30 Adolf Lisand 
 
 
 
 
 
Tabata Body Weight 10:00 - 11:00 Adolf Lisand 
Crossfit Only4Ladies 11:00 - 11:30 Finally Fit 
Smallgroup Crossfit 12:00 - 13:00 Sehnaaz Ashruf